.

Hot Issue

Search this site

ลงทะเบียนWho's Online

สถิติการเข้าชม


PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 04:34 น.

เกาะในประเทศไทย

แหล่งท่องเที่ยวทางทะเลประเภทหนึ่งที่มีเสน่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายคือเกาะ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่มีเกาะสวยงามและมีความหลากหลายทางชีวภาพจำนวนมาก เช่น เกาะภูเก็ต หมู่เกาะสิมิลัน หมู่เกาะช้าง เป็นต้น เกาะเหล่านี้สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติทั่วโลก สร้างรายได้จากการท่องเที่ยวให้กับประเทศอย่างมากในทุกๆปี


ใส่รูป


ความหมายของคำว่า “เกาะ” 

คำว่า “เกาะ” ตามความเข้าใจทั่วไปหมายถึง แผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบ แต่มีการนิยามความหมายของคำว่า “เกาะ” นี้ที่มีความหมายกว้างมากขึ้น 

1.พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 ให้คำนิยามไว้ว่า เกาะ คือ "ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบ"  หรือ

2.กฎหมายระหว่างประเทศว่าด้วยทะเล (the United Nation Convention on the Law of the Sea – UNCLOS 1982) ภาค 8 ข้อที่ 121 ให้ความหมายของคำว่าเกาะ (island) ว่า "เกาะ คือบริเวณแผ่นดินที่ก่อตัวขึ้นตามตามรรมชาติ โดยมีน้ำล้อมรอบ ซึ่งอยู่เหนือน้ำในขณะน้ำขึ้นสูงสุด"  และเกาะแต่ละเกาะจะมีทะเลอาณาเขตของตนเองตามข้อบัญญัติในกฎหมายทะเลระหว่างประเทศ ได้แก่

ข้อ 13(1) "พื้นที่เหนือน้ำขณะน้ำลด ได้แก่ บริเวณที่ดินที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติซึ่งล้อมรอบด้วยน้ำและโผล่พ้นน้ำขณะน้ำลด แต่จมอยู่ใต้น้ำขณะน้ำขึ้น ในกรณีที่พื้นที่เหนือน้ำขณะที่น้ำลดทั้งหมดหรือบางส่วน ตั้งอยู่ในระยะห่างหรือผืนแผ่นดินของเกาะไม่เกินความกว้างของทะเลอาณาเขต อาจใช้เส้นแนวน้ำลดของพื้นที่เหนือน้ำนั้นเป็นเส้นฐานสำหรับวัดความกว้างของทะเลอาณาเขตก็ได้" และ 

      13(2) "ในกรณีที่พื้นที่เหนือน้ำขณะน้ำลดทั้งหมดตั้งอยู่ในระยะห่างจากผืนแผ่นดินหรือเกาะเกินกว่าความกว้างของทะเลอาณาเขต พื้นที่เหนือน้ำนั้นไม่มีทะเลอาณาเขตของตนเอง"

3.สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ได้ให้คำนืยามไว้ดังนี้ "เกาะ หมายถึง ส่วนของแผ่นดินที่มีน้ำล้อมรอบตลอดเวลา โดยตัวเกาะจะต้องมีแผ่นดินที่พ้นผิวน้ำในขณะที่น้ำขึ้นสูงสุด ระบบนิเวศบนเกาะจะไม่สามารถเชื่อมต่อกับระบบนิเวศบนบกของแผ่นดินใหญ่หรือเกาะอื่นได้ เว้นแต่จะอาศัยการเชื่อมต่อทางน้ำหรือทางอากาสเท่านั้น ทั้งนี้เกาะอาจอยู่ในทะเล แม่น้ำ หรือที่ลุ่มขัง เช่น บึง หรือทะเลสาบก็ได้"


จำนวนเกาะทั้งหมดในทะเลของประเทศไทย


ประเทศไทยมีเกาะจำนวนทั้งสิ้น 936 เกาะ กระจายอยู่ทั่วไปตามจังหวัดชายฝั่งทะเล 19 จังหวัดในเขตน่านน้ำไทย โดยในอ่าวไทยมีจำนวน 374 เกาะ และทางฝั่งทะเลอันดามันมีจำนวน 562 เกาะ มีพื้นที่เกาะรวมกันทั้งสิ้นประมาณ 2,687 ตารางกิโลเมตร

แยกเป็นเกาะขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่มากกว่า 100 ตารางกิโลเมตรจำนวน 6 เกาะ เรียงตามขนาดใหญ่จนถึงเล็ก ได้แก่ เกาะภูเก็ต (514.675 ตร.กม.) เกาะสมุย (236.079 ตร.กม.) เกาะช้าง (212.404 ตร.กม.) เกาะตะรุเตา (150.84 ตร.กม.) เกาะพงัน (122.017 ตร.กม.) และเกาะกูด (111.894 ตร.กม.)  

จังหวัด จำนวนเกาะ พื้นที่ (ตร.กม.) ความยาวรอบเกาะ (กม.)
ตราด 66          357.298        333.595
จันทบุรี 19           12.993          53.899
ระยอง 16             6.238          36.593
ชลบุรี 47           41.667        140.597
ฉะเชิงเทรา 1             0.204            1.967
ประจวบคีรีขันธื 23             3.232          31.851
ชุมพร 54             7.269          70.194
สุราษฎร์ธานี 108          419.285        371.944
นครศรีธรรมราช 9             1.168          10.428
พัทลุง 18           95.931        137.884
สงขลา 6             6.367          20.396
ปัตตานี 4             4.297          14.986
นราธิวาส 3             0.643            6.788
รวมอ่าวไทย 374          956.591      1,231.122
ระนอง 56           94.271        242.073
พังงา 155          440.197        806.922
ภูเก็ต 37          546.585        328.693
กระบี่ 154          262.047        486.092
ตรัง 54           75.312        193.656
สตูล 106          311.839        435.763
รวมอันดามัน 562       1,730.251      2,493.199
รวมทั้งหมด 936       2,686.842      3,724.322


จำนวนเกาะเกินครึ่งหนึ่งของทั้งหมดอยู่ในความรับผิดชอบของอุทยานแห่งชาติทางทะเล รองลงมาอยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และมีบางส่วนอยู่ในความดูแลของกองทัพเรือเพื่อกิจการด้านการทหาร เป็นที่ตั้งของประภาคารหรือสัญญาณไฟในการเดินเรือ และสถานีตรวจวัดทางอุทกศาสตร์

จังหวัด แบ่งตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ
อุทยานแห่งชาติ กองทัพเรือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตราด 51 - 15
จันทบุรี 2 - 17
ระยอง 14 - 2
ชลบุรี - 22 25
ฉะเชิงเทรา - - 1
ประจวบคีรีขันธื 12 - 11
ชุมพร 37 - 17
สุราษฎร์ธานี 58 1 49
นครศรีธรรมราช 3 3 3
พัทลุง 6 - 12
สงขลา 2 - 4
ปัตตานี - - 4
นราธิวาส - - 3
รวมอ่าวไทย 185 26 163
ระนอง 29 - 27
พังงา 112 - 43
ภูเก็ต 2 - 35
กระบี่ 77 - 77
ตรัง 23 - 31
สตูล 63 - 43
รวมอันดามัน 306 - 256
รวมทั้งหมด 491 26 419


ที่มา : อนุวัฒน์ นทีวัฒนา, 2551. ความหลากหลายของเกาะในประเทศไทย. เอกสารเผยแพร่สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. 122 หน้า.แสดงจำนวนเกาะแยกตามขนาดพื้นที่


จังหวัด ขนาดเกาะ (ตร.กม.) รวม
<1 1-9.9 10-99.9 >100
ตราด 57 6 1 2 66
จันทบุรี 16 3 - - 19
ระยอง 9 7 - - 16
ชลบุรี 40 6 1 - 47
ฉะเชิงเทรา 1 - - - 1
ประจวบคีรีขันธื 22 1 - - 23
ชุมพร 52 2 - - 54
สุราษฎร์ธานี 99 5 2 2 108
นครศรีธรรมราช 9 - - - 9
พัทลุง 13 3 2 - 18
สงขลา 5 1 - - 6
ปัตตานี 2 2 - - 4
นราธิวาส 3 - - - 3
รวมอ่าวไทย 328 36 6 4 374
ระนอง 40 13 3 - 56
พังงา 122 26 7 - 155
ภูเก็ต 29 7 - 1 37
กระบี่ 135 13 6 - 154
ตรัง 43 9 2 - 54
สตูล 92 9 4 1 106
รวมอันดามัน 461 77 22 2 562
รวมทั้งหมด 789 113 28 6 936
แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2012 เวลา 08:25 น.
 
bottom

top

Latest News

Popular

ป้ายโฆษณา
ป้ายโฆษณา

bottom