.

Search this site

ลงทะเบียนสถิติการเข้าชมPDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2010 เวลา 18:37 น.

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงในการจัดการทรัพยากรมีชีวิตและทรัพยากรไม่มีชีวิตทางทะเล มีหน้าที่กำกับดูแลการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ศึกษาวิจัย และบริหารจัดการการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรทางทะเล ได้แก่ กรมประมง ทำหน้าที่จัดการทรัพยากรประมง ควบคุม ป้องกัน และปราบปรามการทำประมงที่ผิดกฎหมาย และผลิตสัตว์น้ำให้มีมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ


กระทรวงคมนาคม

มีหน่วยงานย่อยที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งทางน้ำ การจัดการท่าเรือ มีหน้าที่ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย บริหารและพัฒนาท่าเรือให้เป็นโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้อย่างย่งยืน


กระทรวงอุตสาหกรรม

มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการและดูแลธุรกิจอุตสาหกรรม ด้านวัตถุอันตราย การผลิต และความปลอดภัย เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อตกลงระหว่างประเทศ


กระทรวงพลังงาน

มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่วิจัยและพัฒนาด้านพลังงาน การจัดหาพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน และบริหารจัดการการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน


กระทรวงกลาโหม

มีกองทัพเรือ ซึ่งประกอบด้วยหน่วยเฉพาะกิจและหน่วยขึ้นตรงกับกองทัพเรือ ทำหน้าที่รักษาและคุ้มครองผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรในทะเล ติดตามและตรวจวัดปัจจัยทางสมุทรศาสตร์ อุทกศาสตร์ และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล 


กระทรวงมหาดไทย

มีหน่วยงานย่อยที่หน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อย ป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมตามประมวลกฎหมายอันเกี่ยวกับความผิดทางอาญาทั้งหลายในน่านนำไทย


กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

มีหน่วยงานย่อยที่ดำเนินการเกี่ยวกับการบูรณาการองค์ความรู้ทางทะเล ศึกษาวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล เพื่อนำมาประยุกต์สู่การจัดการทรัพยากรได้อย่างถูกตองและเหมาะสม


กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬ

ทำหน้าที่ควบคุมดูแล สำรวจ วางแผน ดำเนินการส่งเสริมการท่องเที่ยวทางทะเล ตลอดจนส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงการต่างประเทศ

มีหน่วนงานย่อยที่ทำหน้าที่พิจารณากฎหมายระหว่างประเทศ ข้อตกลงระหว่างประเทศหรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อบังคับใช้ปฏิบัติในการจัดการและใช้ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้สอดคล้องและเป็นไปตามกฎระเบียบนานาชาติ


กระทรวงศึกษาธิการ

มีหน่วยงานสถาบันการศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประสานงานศึกษา วิจัย และบริการวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมทางทะเล


สำนักนายกรัฐมนตรี

มีหน่วยงานย่อยทำหน้าที่กำหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การจัดการผลประโยชน์ของชาติทางะทะเล ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริหารจัดการผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลอย่างคุ้มค้าและเหมาะสมองค์กรอิสระ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการวิจัย ศึกษา ส่งเสริม และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรและผลประโยชน์ทางทะเล                 องค์กรพัฒนาเอกชน

       องค์กรที่ไม่ใช่ภาคราชการ และไม่ใช่ภาคธุรกิจที่แสวง หากำไร ก่อตั้งและดำเนินการโดยกลุ่ม
       บุคคลที่มีความมุ่งมั่นในอันที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยเฉพาะปัญหาด้าน
       คุณภาพชีวิตของกลุ่มบุคคลผู้ด้อยโอกาสและประชาชนผู้ทุกข์ยาก อันเกิดจากผลกระทบของ
       การพัฒนาหน่วยงานเอกชน

องค์กรในภาคประชาชนทีมีส้วนร่วมในการอนุรักษ์หรือสำรวจทรัพยากรธรรมชาติ เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ด้านทะเล รวมถึงจัดการทรัพยากรด้านต่างๆ อาทิ การขนส่งทางน้ำ คุณภาพสิ่งแวดล้อมทางทะเลหน่วยงานระหว่างประเทศ

หน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลในหลายด้าน อาทิ ทรัพยากรประมง ทรัพยากรใต้พื้นท้องทะเล อุตินิยมวิทยาทางทะเล และสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ทางทะเล


แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2017 เวลา 04:18 น.
 
bottom

top

Latest News

Popular


bottom