.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดฉะเชิงเทรา


ที่ตั้ง : ภาคตะวันออก

อำเภอติดทะเล : บางปะกง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 82.00 กม.

พื้นที่ : 2,351.00 ตร.กม. หรือ  3,344,375.00 ไร่ 

 

 ปี พ.ศ. 2550

 ปี พ.ศ. 2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 15

16.56

ประชากร (คน) 

 664,830**

709,889

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 124.24

132.66

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 330,237

339,194.36*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดฉะเชิงเทราปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา. จังหวัดฉะเชิงเทรา. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.chachoengsao.go.th/data/province_about.htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดฉะเชิงเทรา. จังหวัดฉะเชิงเทรา. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chachoengsao.go.th/ccoprovince/. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ."ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom