.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสตูล

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอที่ติดทะเล : ทุ่งหว้า, ละงู, ท่าแพ, เมือง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 973.00 กม.

พื้นที่ : 2,478.98 ตร.กม. หรือ  1,549,360.63 ไร่

 

พ.ศ.2550

พ.ศ.2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 144.80

161.38

ประชากร (คน) 

 288,409**

319,700

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 166.34

128.96

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 99,307

112,051*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสตูลปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดสตูล. จังหวัดสตูล. "ขนาดและที่ตั้ง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้ จาก: http://www.satunprovince.net/satun_situation.html สืบค้น 14 กันยายน 2552 

สำนักงานจังหวัดสตูล. จังหวัดสตูล. "บรรยายสรุปจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.satun.go.th/satun/91000/. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560bottom

top

Latest News

Popular


bottom