.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกรุงเทพมหานคร

 

ที่ตั้ง : ภาคกลาง

อำเภอติดทะเล : เขตบางขุนเทียน

พื้นที่ :  1,568.74 กม. หรือ  980,456.25 ไร่

 

ปี พ.ศ.2550

ปี พ.ศ.2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 5.50

7.11

ประชากร (คน) 

 5,710,883**

5,682,415

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 3,640.52

3,622.28

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 333,459

513,396*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกรุงเทพมหานครปี 2550

 

ที่มา :

ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร. จังหวัดกรุงเทพมหานคร. "รู้จักกรุงเทพมหานคร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://city.bangkok.go.th/th/page-content.php?id=14 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

กรุงเทพมหานคร. "กรุงเทพมหานคร." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: กรุงเทพมหานคร. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom