.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสมุทรสาคร

ที่ตั้ง : ภาคกลาง

อำเภอติดทะเล : เมือง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 30.00 กม.

พื้นที่ : 872.35 ตร.กม. หรือ 545,216 ไร่

 

ปี พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ. 2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 41.80

42.04

ประชากร (คน) 

 478,146**

568,465

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 548.14

651.65

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 602,374

364,353*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสาครปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร. จังหวัดสมุทรสาคร. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.samutsakhon.go.th/data/data52/01.pdf 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร. จังหวัดสมุทรสาคร. "ข้อมูลทางภูมิศาสตร์." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.samutsakhon.go.th/2014-01-04-19-08-26/2014-01-04-20-22-10. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 bottom

top

Latest News

Popular


bottom