.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสมุทรปราการ

 

ที่ตั้ง : ภาคกลาง

อำเภอติดทะเล :  เมือง, บางบ่อ, พระสมุทรเจดีย์

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 30.00 กม.

พื้นที่ : 1,004.09 ตร.กม. หรือ  627,557.50 ไร่ 

 

ปี พ.ศ.2550

ปี พ.ศ.2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 45.00

57.39

ประชากร (คน) 

 1,147,224**

1,310,766

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 1,142.54

1,305.42

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 511,218

339,972*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ. จังหวัดสมุทรปราการ. "แนะนำสมุทรปราการ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.samutprakan.go.th/Title/hist.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดสมุทรปราการ. จังหวัดสมุทรปราการ. "ข้อมูลทั่วไปจังหวัดสมุทรปราการ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.samutprakan.go.th/newweb/index.phpoption=com_content&view=category&id=14&Itemid=12 . สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ."ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom