.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสมุทรสงคราม

 

ที่ตั้ง : ภาคกลาง

อำเภอติดทะเล : เมือง

ระยะห่างระหว่างกรุงเทพมหานคร : 63.00 กม.

พื้นที่ : 416.70 ตร.กม. หรือ 260,437.50 ไร่

 

ปี พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ. 2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 23.00

24.23

ประชากร (คน) 

 194,054**

193,902

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 465.69

465.33

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 81,247

106,513*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรสงครามปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดสมุทรสงคราม. จังหวัดสมุทรสงคราม. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.samutsongkhram.go.th/place.htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

จังหวัดสมุทรสงคราม. "จังหวัดสมุทรสงคราม." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: จังหวัดสมุทรสงคราม. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom