.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอติดทะเล : หัวหิน, ปราณบุรี, สามร้อยยอด, กุยบุรี, เมือง, ทับสะแก,บางสะพาน, สะพานน้อย

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 323.00 กม.

พื้นที่ : 6,367.62 ตร.กม. หรือ 3,979,762.50 ไร่

 

พ.ศ. 2550

พ.ศ.2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 251.00

246.83

ประชากร (คน) 

 500,378**

543,979

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 78.58

85.43

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 127,445

171,719*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://thai.tourismthailand.org/destination-guide/prachuapkhirikhan-77-947-1.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์. จังหวัดประจวบคีรีขันธ์. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.prachuapkhirikhan.go.th/_2018/content/general. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom