.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดชุมพร

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอติดทะเล : ปะทิว, เมือง, สวี, ทุ่งตะโก, หลังสวน, ละแม

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 498.00 กม.

พื้นที่ : 6,010.00 ตร.กม. หรือ 3,756,250.00 กม.

 

พ.ศ.2550

พ.ศ.2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 222.00

248.33

ประชากร (คน) 

 484,722**

509,650

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 80.67

84.80

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 102,131

151,825*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดชุมพร. จังหวัดชุมพร. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.chumphon.go.th/general_p1.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดชุมพร. จังหวัดชุมพร. "ภูมิศาสตร์จังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chumphon.go.th/2013/page/geography. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252. 

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom