.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสุราษฎร์ธานี

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอติดทะเล : ท่าชนะ, ไชยา, ท่าฉาง, พุนพิน, เมือง, กาญจนดิษฐ์,ดอนสัก, เกาะสมุย, เกาะพงัน

ระยะห่างระหว่างกรุงเทพมหานคร : 645.00 กม.

 

พ.ศ.2550

พ.ศ.2560

พื้นที่ (ตร.กม.)

 13,079.61

12,891.47

พื้นที่ (ไร่)

 8.174,758.61

8,057,138.13

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 156.00

157.17

ประชากร (คน) 

 990,592**

1,057,581

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 76.84

82.04

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 134,427

183,534*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเทียวจังหวัดสุราษฎร์ธานีปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี. จังหวัดสุราษฎร์ธานี. "บรรยายสรุปจังหวัดสุราษฎร์ธานี ปี 2551 (บทที่ 1)." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://123.242.172.2/home/document/book/surat51_1.pdf 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

จังหวัดสุราษฎร์ธานี. "จังหวัดสุราษฎร์ธานี." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: สุราษฎร์ธานี. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom