.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดภูเก็ต

 

ที่ตั้ง : ภาคตะวันออก

อำเภอที่ติดทะเล : เมือง, กระทู้, ถลาง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 867.00 กม.

พื้นที่ : 543.03 ตร.กม. หรือ  339,396.25 ไร่

 

พ.ศ.2550

พ.ศ.2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 185.00

202.83

ประชากร (คน) 

 327,006**

402,017

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 602.22

740.32

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 224,275

306,778.71*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต. จังหวัดภูเก็ต. "สภาพทั่วไปของจังหวัดภูเก็ต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.phuket.go.th/www_phuketGoTh/Data_phuket/IntroPhuket%20(2552).htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดภูเก็ต. จังหวัดภูเก็ต. "แนะนำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.phuket.go.th/webpk/default.php. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom