.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดกระบี่

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอที่ติดทะเล : อ่าวลึก, เมือง, เหนือคลอง, คลองท่อม, เกาะลันตา

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 814.00 กม.

พื้นที่ : 4,708.51 ตร.กม. หรือ  2,942,820.00 ไร่

 

พ.ศ.2550

พ.ศ.2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 160.00

203.79

ประชากร (คน)

 418,705**

469,769

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 88.93

99.77

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 119,869

217,685*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดกระบี่ปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดกระบี่. จังหวัดกระบี่. "สภาพทั่วไปของจังหวัดกระบี่." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.krabi.go.th/province_data/general1.pdfสืบค้น 14 กันยายน 2552

สำนักงานจังหวัดกระบี่. จังหวัดกระบี่. "ข้อมูลทั่วไปของจังหวัดกระบี่." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://demo-cv.com/demoweb/krabi/content/general. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom