.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดตรัง

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอที่ติดทะเล : สิเกา, กันตัง, ย่านตาขาว, หาดสำราญ, ปะเหลียน

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 828.00 กม.

พื้นที่ : 4,917.52 ตร.กม. หรือ  3,073,499.38 ไร่

 

พ.ศ.2550

พ.ศ.2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 150.00

135.03

ประชากร (คน)

 614,869**

643,072

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 125.04

130.77

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 97,765

96,801*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตรังปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดตรัง. จังหวัดตรัง. "ที่ตั้งและอาณาเขต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.trang.go.th/tr/plan.php. สืบค้น 14 กันยายน 2552

สำนักงานจังหวัดตรัง. จังหวัดตรัง. "แนะนำจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://www.trang.go.th/trnew/. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom