.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดสงขลา

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอติดทะเล : ระโนด, กระแสสินธุ์, สทิงพระ, สิงหนคร, เมือง, จะนะ, เทพา

ระยะห่างระหว่างกรุงเทพมหานคร : 950.00 กม.

พื้นที่ :  7,393.89 ตร.กม. หรือ 4,621,180.63 ไร่ 

 

พ.ศ.2550

พ.ศ.2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 150

158.53

ประชากร (คน) 

 1,335,768**

1,424,230

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 180.66

192.62

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 121,230

153,525*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดสงขลา. จังหวัดสงขลา. "ที่ตั้งและขนาด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.songkhla.go.th/songkhla52/data/location.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดสงขลา. จังหวัดสงขลา. "ที่ตั้งและขนาด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.songkhla.go.th/content/strategy. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom