.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดปัตตานี

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอติดทะเล : หนองจิก, เมือง, ยะหริ่ง, ปะนาเระ, สายบุรี, ไม้แก่น

ระยะห่างระหว่างกรุงเทพมหานคร : 1,055 กม.

พื้นที่ :  1,940.36 ตร.กม. หรือ 1,212,722.50 ไร่  

 

พ.ศ.2550

พ.ศ.2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 120.00

140.03

ประชากร (คน) 

 642,169**

709,796

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 330.95

365.81

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 58,930

73,338*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานีปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดปัตตานี. จังหวัดปัตตานี. "ที่ตั้งและอาณาเขต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pattani.go.th/data/general/area.htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดปัตตานี. จังหวัดปัตตานี. "สภาพทั่วไปของจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pattani.go.th/index2.html
. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 

 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom