.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2522
(กำหนดให้เขตชายฝั่งทะเลเป็นเขตรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม)


ฉบับเต็ม คลิกที่นี่

              พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ทะเล คือ
 
              มาตรา 17 ผังเมืองรวมประกอบด้วย 

              (1) วัตถุประสงค์ในการวางและจัดทำผังเมืองรวม 

              (2) แผนที่แสดงเขตของผังเมืองรวม 

              (3) แผนผังซึ่งทำขึ้นเป็นฉบับเดียวหรือหลายฉบับพร้อมด้วยข้อกำหนดโดยมีสาระสำคัญทุกประการหรือบางประการ ดังต่อไปนี้ 

                  (ก) แผนผังกำหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จำแนกประเภท 

                  (ข) แผนผังแสดงที่โล่ง 

                  (ค) แผนผังแสดงโครงการคมนาคมและขนส่ง 

                  (ง) แผนผังแสดงโครงการกิจการสาธารณูปโภค 

              (4) รายการประกอบแผนผัง 

              (5) นโยบาย มาตรการและวิธีดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ของผังเมืองรวม 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom