.

Search this site

ลงทะเบียนสถิติการเข้าชมPDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2010 เวลา 19:30 น.

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 

(ห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยในที่หรือทางสาธารณะ ซึ่งรวมถึงทะเลโดยให้อำนาจท้องถิ่นออกข้อกำหนด ซึ่งมีปัญหา ๒ ประการสำคัญคือ โทษต่างๆ สูงสุดคือจำคุกไม่เกินหกเดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท และทะเลอาจอยู่นอกเขตท้องถิ่น) 

ฉบับเต็ม คลิกที่นี่

               พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ทะเล คือ 

               มาตรา 20 เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัดระเบียบในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ให้ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจออกข้อกำหนดของท้องถิ่นดังต่อไปนี้ 

               (1) ห้ามการถ่าย เท ทิ้ง หรือทำให้มีขึ้นในที่หรือทางสาธารณะซึ่งสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย นอกจากในที่ที่ราชการส่วนท้องถิ่นจัดไว้ให้ 
                                                      ฯลฯ                                             ฯลฯ

 
แก้ไขล่าสุด ใน วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2010 เวลา 15:56 น.
 
bottom

top

Latest News

Popular


bottom