.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522
(ป้องกันเรือเกิดอุบัติเหตุอันนำมาซึ่งความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมได้)


ฉบับเต็ม คลิกที่นี่

              พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ทะเล คือ

              มาตรา 5  ให้รัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงในเรื่อง ดังต่อไปนี้

              (1) การถือท้ายและการเดินเรือ

              (2) โคมไฟและทุ่นเครื่องหมาย

              (3) สัญญาณเสียงและสัญญาณแสง

              (4) ข้อยกเว้นในการป้องกันเรือโดนกัน

              (5) ที่ติดตั้ง และรายละเอียดทางเทคนิคของโคมไฟและทุ่นเครื่องหมาย

              (6) สัญญาณที่ต้องมีเพิ่มขึ้นสำหรับเรือประมงขณะที่การประมงใกล้กัน

              (7) สัญญาณอับจน

              มาตรา 6  กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 5 ให้ใช้บังคับแก่เรือไทยและเรือต่างประเทศที่อยู่ในน่านน้ำไทย และเรือไทยที่อยู่ในทะเลหลวง


              มาตรา 7  กฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 5 ให้ถือว่าเป็นกฎข้อบังคับสำหรับป้องกันเหตุเรือโดนกันตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทยด้วย

 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom