.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502


ฉบับเต็ม คลิกที่นี่


              พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ทะเลคือ


              มาตรา 3
  ให้กำหนดเขตจังหวัดทางทะเลในอ่าวไทยตอนใน ดังต่อไปนี้

              (1) จังหวัดเพชรบุรี

              จาก จุดอักษร ก. ตำบลห้วยทรายเหนือ อำเภอชะอำ ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 99 องศา-57 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก ขนานกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก

              จาก จุดอักษร ข. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดสมุทรสงครามไปถึง จุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวันออก แล้วขนานกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก

              จากจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก ขนานกับเส้นลองจิจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด

              (2) จังหวัดสมุทรสงคราม

              จาก จุดอักษร ข. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดเพชรบุรีกับจังหวัดสมุทรสงครามไปถึงจุด หมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวันออก

              จาก จุดอักษร ค. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดสมุทรสาคร ไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวันออก

              (3) จังหวัดสมุทรสาคร

              จาก จุดอักษร ค. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรสงครามกับจังหวัดสมุทรสาครไปถึงจุด หมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวันออก

              จาก จุดอักษร ง. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดธนบุรีไปถึงจุดหมาย เลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก

              จาก จุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก ขนานกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (2) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-10 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวันออก

              (4) จังหวัดธนบุรี

              จาก จุดอักษร ง. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรสาครกับจังหวัดธนบุรีไปถึงจุดหมาย เลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก

              จาก จุดอักษร จ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดสมุทรปราการขนานกับเส้น ลองจิจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก

              (5) จังหวัดสมุทรปราการ

              จาก จุดอักษร จ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดธนบุรีกับจังหวัดสมุทรปราการขนานกับเส้น ลองจิจูดไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก

              จาก จุดอักษร ฉ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทราไปถึง จุดหมายเลข (4) ละติจุด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวันออก

              จาก จุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวันออก ขนานกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก

              (6) จังหวัดฉะเชิงเทรา

              จาก จุดอักษร ฉ. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทราไปถึง จุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวันออก

              จาก จุดอักษร ช. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรีไปบรรจบกัน ที่จุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวันออก

              (7) จังหวัดชลบุรี

              จาก จุดอักษร ช. บนเส้นแบ่งเขตจังหวัดระหว่างจังหวัดฉะเชิงเทรากับจังหวัดชลบุรีไปถึงจุดหมาย เลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวันออก

              จาก จุดอักษร ซ. แหลมบ้านช่องแสมสาน ตำบลสัตหีบ อำเภอสัตหีบ ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-57 ลิปดา-45 ฟิลิปดาตะวันออก ขนานกับเส้นละติจูดไปถึงจุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก

              จาก จุดหมายเลข (1) ละติจูด 12 องศา-35 ลิปดา-45 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27ปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก ขนานกับเส้นลองจิจูดไปถึงจุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก

              จาก จุดหมายเลข (3) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-27 ลิปดา-30 ฟิลิปดาตะวันออก ขนานกับเส้นละติจูดไปบรรจบกันที่จุดหมายเลข (4) ละติจูด 13 องศา-13 ลิปดา-00 ฟิลิปดาเหนือ ลองจิจูด 100 องศา-45 ลิปดา-00 ฟิลิปดาตะวันออกbottom

top

Latest News

Popular


bottom