.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

พระราชบัญญัติการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 
(ห้ามคนต่างด้าวทำการประมงยกเว้นที่ต้องให้ความเชี่ยวชาญหรืองานกรรมการในเรือประมง) 

 
ฉบับเต็ม คลิกที่นี่

              พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับกิจกรรมใช้ทะเล คือ


              มาตรา 6  ภายใต้บังคับมาตรา 12 งานใดที่ห้ามคนต่างด้าวทำในท้องที่ใด เมื่อใดโดยเด็ดขาด หรือห้ามโดยมีเงื่อนไขอย่างใดเพียงใดให้กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกา

              พระราชกฤษฎีกากำหนดงานในอาชีพและวิชาชีพที่ห้ามคนต่างด้าวทำ พ.ศ. 2522 ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 ประกอบกับในบัญชีท้ายพระราชกฤษฎีกาห้ามคนต่างด้าวทำงานประมง ยกเว้นงานที่ใช้ความชำนาญเฉพาะสาขา งานควบคุมดูแลฟาร์ม หรืองานกรรมการในเรือประมงทะเลในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

 

 

 

 

 bottom

top

Latest News

Popular


bottom