.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

สรุปข้อมูลผู้เยี่ยมเยือน ปี 2550

จังหวัดจันทบุรี

 

รายการข้อมูล

ไทย  

ต่างประเทศ  

รวม

 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

 1,094,397

 80,438

1,174,835

 นักท่องเที่ยว

 648,174

66,751 

714,925

 นักทัศนาจร

446,223

13,687

459,910

 ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)

2.11 

2.18

2.12

 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)

1,263

1,718.81

1,299.86

 นักท่องเที่ยว

1,376.91

1,793.87

1,417.07

 นักทัศนาจร

913.87

919.12

914.02

 รายได้ (ล้านบาท)

2,291.12

274.18

2,565.3

 นักท่องเที่ยว

1,883.33

261.6 

2,144.93 

 นักทัศนาจร

407.79 

12.58

420.37

 จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบปี (ครั้ง)

2.31

  1.68 

2.26

นักท่องเที่ยว

2.31

1.73

2.26

นักทัศนาจร

2.30

1.44

2.28


ที่มา :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “Domestic Tourism Statistics” Select Year 2007 Select Province Chanthaburi. เข้าถึงได้จาก : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2552.bottom

top

Latest News

Popular


bottom