พิมพ์

 

สรุปข้อมูลผู้เยี่ยมเยือน ปี 2550

จังหวัดระนอง

 

รายการข้อมูล

ไทย  

  ต่างประเทศ  

รวม

 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

388,643

 31,905

420,548

 นักท่องเที่ยว

308,416

22,510

330,926

 นักทัศนาจร

80,227

 9,395

89,622

 ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)

 2.05

1.80

2.03

 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)

1,438.75

 1,591.79

1,448.75

 นักท่องเที่ยว

1,497.96

1,677.77

1,508.79

 นักทัศนาจร

971.50

 1,220.87

997.63

 รายได้ (ล้านบาท)

1,026.21

79.47

1,105.68 

 นักท่องเที่ยว

948.27

68.00

1,016.27

 นักทัศนาจร

77.94

11.47

89.41

 จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบปี (ครั้ง)

 2.85

 1.46

2.75

นักท่องเที่ยว

2.90

 1.58

2.81

นักทัศนาจร

 2.68 

 1.18

2.52


ที่มา :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “Domestic Tourism Statistics” Select Year 2007 Select Province Ranong. เข้าถึงได้จาก : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2552.