.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

สรุปข้อมูลผู้เยี่ยมเยือน ปี 2550

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

 

รายการข้อมูล

ไทย

ต่างประเทศ

รวม

 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

1,885,052

760,718

2,645,770

 นักท่องเที่ยว

1,496,511

 647,968

2,144,479

 นักทัศนาจร

388,541

 112,750

501,291

 ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)

 2.15

 2.41

2.23

 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)

2,105.61

 3,147.81

2,435.99

 นักท่องเที่ยว

 2,134.46

3,212.06

2,486.50

 นักทัศนาจร

1,866.97

2,259.70

1,955.29

 รายได้ (ล้านบาท)

7,581.59

5,260.93

12,842.52

 นักท่องเที่ยว

6,856.20

 5,006.15

11,862.35

 นักทัศนาจร

725.39

254.78

980.17

 จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบปี (ครั้ง)

 3.28

 2.62

3.09

นักท่องเที่ยว

 3.50

 2.71

3.26

นักทัศนาจร

 2.46

2.10

2.38


ที่มา :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “Domestic Tourism Statistics” Select Year 2007 Select Province Songkhla. เข้าถึงได้จาก : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2552.bottom

top

Latest News

Popular


bottom