.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

สรุปข้อมูลผู้เยี่ยมเยือน ปี 2550

อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

 

รายการข้อมูล

 ไทย

ต่างประเทศ

รวม

 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

76,968

207,105

284,073

 นักท่องเที่ยว

71,153

 187,377

258,530 

 นักทัศนาจร

 5,815

19,728

25,543

 ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)

 1.49

  1.67

1.62

 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)

 1,158.82

1,514.20

1,424.75

 นักท่องเที่ยว

1,185.29

 1,560.45

1,465.47

 นักทัศนาจร

 675.84

 780.11

756.37

 รายได้ (ล้านบาท)

129.72

 504.05

633.77 

 นักท่องเที่ยว

125.79

488.66

614.45

 นักทัศนาจร

3.93

15.39

19.32

 จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบปี (ครั้ง)

3.35

 3.25

3.28

นักท่องเที่ยว

3.34

3.22

3.25

นักทัศนาจร

3.43

3.51

3.49


ที่มา :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “Domestic Tourism Statistics” Select Year 2007 Select Province Narathiwat. เข้าถึงได้จาก : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2552.

 bottom

top

Latest News

Popular


bottom