.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

พลังงานทดแทน

 

          พลังงานที่มาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลแบ่งได้เป็น 2 แหล่งที่มา ได้แก่ พลังงานที่มาจากการสำรวจและการผลิตปิโตรเลียม และพลังงานทดแทนที่มาจากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ตามแนวชายฝั่ง ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละกลุ่มดังต่อไปนี้

พลังงานทดแทนที่ได้จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ตามแนวชายฝั่ง

          พลังงานทดแทนที่ได้จากกิจกรรมการใช้ประโยชน์ตามแนวชายฝั่ง ได้แก่ พลังงานที่มาจากลม ซึ่งใน พ.ศ. 2558 และ 2559 บริเวณ 23 จังหวัดชายทะเลไม่รวมพัทลุง มีโรงไฟฟ้าพลังงานลมครอบคลุมถึง 14 จังหวัด (รูปที่ 1) โดยโรงไฟฟ้าพลังงานทั่วประเทศสามารถผลิตไฟฟ้าได้ 233.90 และ 507.00 เมกะวัตต์ใน พ.ศ. 2558 และ 2559 ตามลำดับ (รูปที่ 2) ซึ่งใน พ.ศ. 2559 นั้นมีกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลมเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2558 เป็น 2 เท่าเนื่องจากว่าใน พ.ศ. 2558 มีการลงทุนเพิ่มในด้านพลังงานลมถึง 32,814 ล้านบาท

          อย่างไรก็ตามโรงไฟฟ้าพลังงานลมตามแนวชายฝั่งมีกำลังผลิตเพียง 16.55 และ 16.10 เมกะวัตต์ใน พ.ศ. 2558 และ 2559 ตามลำดับ ซึ่งแสดงว่าการลงทุนทางด้านพลังงานลมนั้นไม่ได้อยู่ในบริเวณจังหวัดชายทะเล

         

รูปที่ 1 แผนที่แสดงโรงไฟฟ้าพลังงานลมใน พ.ศ. 2558 และ 2559

(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560)

 

 

รูปที่ 2 กำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม พ.ศ. 2558 - 2559

(ที่มา : กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน, 2560)

 

ที่มา

กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน. รายงานประจำปี พลังงานทดแทน. [ออนไลน์]. 2560. แหล่งที่มา http://www.dede.go.th/main.php?filename=index (ธันวาคม 2560)

 

 bottom

top

Latest News

Popular


bottom