พิมพ์

 

 

ทรัพยากรมีชีวิต

 

 ปะการัง

 หญ้าทะเล

 ป่าชายเลน

 

 

ชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามในประเทศไทย

 
  aduncus