พิมพ์

 

กิจกรรมการใช้ประโยชน์

 

 
ารประมงและเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การขนส่งและพาณิชยนาวี


การท่องเที่ยวและนันทนาการ การทำนาเกลือ

การผลิตน้ำจืดจากทะเล อุตสาหกรรมชายฝั่ง

อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ การทำเหมืองแร่ในทะเล


อุตสาหกรรมต่อเรือและซ่อมเรือ


การผลิตพลังงาน

กิจกรรมการใช้ประโยชน์บนพื้นทะเล