.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


นิคมอุตสาหกรรมชายฝั่ง

       นิคมอุตสาหกรรม หมายถึง เขตพื้นที่ดินซึ่งจัดสรรไว้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเข้าไปอยู่รวมกันอย่างเป็นสัดส่วน ประกอบด้วย พื้นที่อุตสาหกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก สาธารณูปโภค และสาธารณูปการครบครัน เช่น ถนน ท่อระบายน้ำ โรงกำจัดน้ำเสียส่วนกลาง ระบบป้องกันน้ำท่วม ไฟฟ้า น้ำประปา โทรศัพท์ นอกจากนั้น ยังประกอบด้วยบริการอื่นๆ ที่จำเป็นอีก อาทิ ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข ธนาคาร ศูนย์การค้า ที่พักอาศัยสำหรับคนงาน สถานีบริการน้ำมัน เป็นต้น

       นิคมอุตสาหกรรมในประเทศที่เปิดดำเนินการแล้วมีจำนวน 39 นิคม กระจายอยู่ใน 8 จังหวัดชายฝั่งทะเล และ 6 จังหวัดทั่วประเทศ ประกอบด้วย นิคมอุตสาหกรรมที่ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ดำเนินการเอง จำนวน 11 นิคม และนิคมอุตสาหกรรมที่ร่วมดำเนินงานกับผู้พัฒนา จำนวน 28 นิคม

ap src=http://www.mkh.in.th/images/article/nicom.jpg
ดู นิคมอุตสาหกรรมชายฝั่ง ในแผนที่ขนาดใหญ่กว่า


นิคมอุตสาหกรรมชายฝั่ง ที่มีบทบาทสำคัญ

1. นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

     นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ตั้งอยู่ ต.มาบตาพุด อ.เมือง จังหวัดระยอง เป็นนิคมอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นในปี พ.ศ. 2532 โดยการนิคมอุตสาหกกรมแห่งประเทศไทย กระทรวงอุตสาหกรรม นิคมฯที่จัดตั้งขึ้นมีหน้าที่หลักในการจัดสรรที่ดินพร้อมระบบสาธารณูปโภคให้โรงงานอุตสาหกรรมภายในนิคมฯ

     ภายในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดประกอบด้วย อุตสาหกรรมปิโตรเคมี เคมีภัณฑ์ เหล็ก โรงกลั่นน้ำมัน โรงไฟฟ้า พื้นที่สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมให้เช่าในระยะเวลา 30 ปี(พิจารณาต่อคราวละ 20 ปี) โดยจัดแบ่งพื้นที่ตามลักษณะกลุ่มอุตสาหกรรม และพื้นที่สำหรับหน่วยงานภาครัฐ หน่วยบริการต่างๆเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ชุมชนและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ได้แก่ ที่พักอาศัย สถานที่ราชการ โรงพยาบาล สถานที่พักผ่อน ฯลฯ

     ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งอำนวยความสะดวก

1. ระบบถนน ถนนสายหลักเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ช่องจราจร กว้าง 40 เมตร ถนนสายรองกว้าง 25 เมตร

2. ระบบไฟฟ้า กำลังผลิตรวม 1,545 MW

3. ระบบน้ำดิบ อ่างเก็บน้ำมีความจุรวมปีละประมาณ 240 ล้านลบ.ม. ระบบส่งจ่ายน้ำ 100 ล้านลบ.ม./ปี ผู้ประกอบการใช้น้ำประมาณ 72 ล้านลบ.ม./ปี แรงดันน้ำ 5-6 บาร์

4. ระบบน้ำประปา กำลังผลิต 15,300 ลบ.ม./ปี ใช้ระบบกรองเร็ว แรงดันน้ำ 3-4 บาร์ ปัจจุบันผู้ประกอบการใช้ประมาณ 5,000 ลบ.ม./วัน

5.ระบบบำบัดน้ำเสีย เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 4,000 ลบ.ม./วัน เจตธุรกิจอุตสาหกรรม 7,200 ลบ.ม./วัน

6. ท่าเรือน้ำลึก ท่าเรือทั่วไปให้บริการสินค้าหลัก ท่าเรือเคมีภัณฑ์และของเหลว ท่าเรือขนถ่ายเหล็ก ท่าเรือน้ำมัน ท่าเรือปุ๋ยเคมี

7.ระบบโทรคมนาคม Internet ADSL / Fibered Optics / Teleconference etc.

8.พื้นที่อุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรมทั่วไป 6,949 ไร่ เขตธุรกิจอุตสาหกรรม 1,609 ไร่

9.พื้นที่สีเขียวภายในนิคมอุตสาหกรรม 627 ไร่ (รวมพื้นที่สาธารณูปโภค)

ข้อมูลเพิ่มเติม http://www.mtpie.comอ้างอิงข้อมูลจาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยbottom

top

Latest News

Popular


bottom