.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดตราด

 

ที่ตั้ง : ภาคตะวันออก

อำเภอที่ติดทะเล : เมือง, แหลมงอบ, คลองใหญ่, เกาะช้าง, เกาะกูด

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 315.00 กม.

พื้นที่ตามเขตการปกครองทางทะเล : 7,257.00 ตร.กม.

  ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2560
พื้นที่ (ตร.กม.)  2,885.79 2,819.00
พื้นที่ (ไร่)  761,875.00  747,035.00
ความยาวชายฝั่ง (กม.)  180.00  178.19
ประชากร (คน)  221,827**  229,380
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)  78.69  78.40
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)  91,148  148,441*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ข้อมูล ประชากร (คน) ณ พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดตราด 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดตราด. จังหวัดตราด. "ที่ตั้งและอาณาเขต." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.trat.go.th/data_gen/locate.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดตราด. จังหวัดตราด. "ข้อมูลจังหวัดตราด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.trat.go.th/newweb2018/pages/general.html 2561. สืบค้น มีนาคม 2561

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550."[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558."[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

   bottom

top

Latest News

Popular


bottom