.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดจันทบุรี

 

ที่ตั้ง : ภาคตะวันออก

อำเภอที่ติดทะเล : นายายอาม, ท่าใหม่, แหลมสิงห์, ขลุง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 245.00 กม.

พื้นที่ : 6,338.00 ตร.กม. หรือ  3,961,250.00 ไร่ 

 

ปี พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ. 2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 80.00

104.04

ประชากร (คน) 

 508,020**

532,466

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 80.15

82.71

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 78,435

218,411*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดจันทบุรีปี 2550

 

ที่มา :  

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี. จังหวัดจันทบุรี. "ข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.chanthaburi.go.th/describe/describe.htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดจันทบุรี. จังหวัดจันทบุรี. "ข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัด." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: ข้อมูลบรรยายสรุปจังหวัด 2561. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.bottom

top

Latest News

Popular


bottom