.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

สรุปข้อมูลผู้เยี่ยมเยือน ปี 2550

ในเมือง จังหวัดตราด

 

รายการข้อมูล

ไทย  

  ต่างประเทศ  

รวม

 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

 229,342

 46,022

275,364 

 นักท่องเที่ยว

 193,278

 31,641

224,919 

 นักทัศนาจร

36,064 

14,381 

50,445 

 ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)

2.15 

3.11 

2.29 

 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)

1,725.71 

2,086.19 

1,797.7 

 นักท่องเที่ยว

1,790.79 

2,239.43 

1,876.64 

 นักทัศนาจร

975.22 

1,037.49 

992.96 

 รายได้ (ล้านบาท)

779.98 

235.32 

1,015.3 

 นักท่องเที่ยว

744.81 

220.4 

965.21 

 นักทัศนาจร

35.17 

14.92 

50.09 

 จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบปี (ครั้ง)

2.15 

1.7 

2.08 

นักท่องเที่ยว

2.16

1.64

2.09

นักทัศนาจร

2.09

1.85

2.02


ที่มา :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “Domestic Tourism Statistics” Select Year 2007 Select Province Trat. เข้าถึงได้จาก : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2552.bottom

top

Latest News

Popular


bottom