.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดระยอง

 

ที่ตั้ง : ภาคตะวันออก

อำเภอที่ติดทะเล : บ้านฉาง, เมือง, แกลง

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 179.00 กม.

พื้นที่ : 3,552.00 ตร.กม. หรือ  2,220,000.00 ไร่

  ปี พ.ศ. 2550 ปี พ.ศ. 2560
ความยาวชายฝั่ง (กม.)
 95.00
105.61
ประชากร (คน) 
 598,664**
711,236
ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)
 168.54
200.24
รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)
 1,137,470
982,500*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดระยองปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดระยอง. จังหวัดระยอง. "สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.rayong.go.th/dataPV/general/general_1.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดระยอง. จังหวัดระยอง. "จังหวัดระยอง." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://123.242.173.8/v2/index.phpoption=com_content&view=category&layout=blog&id=66&Itemid=136. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎรทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

 

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom