.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดเพชรบุรี

 

ที่ตั้ง : ภาคตะวันตก

อำเภอติดทะเล : บ้านแหลม, เมือง, ท่ายาง, ชะอำ

ระยะห่างระหว่างกรุงเทพมหานคร : 123.00 กม.

พื้นที่ :  6,225.14 ตร.กม. หรือ 3,890,711.20 ไร่ 

 

ปี พ.ศ. 2550

ปี พ.ศ. 2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 75.00

89.72

ประชากร (คน) 

 458,975**

482,375

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 73.73

77.12

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 121,132

123,800*


หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดเพชรบุรีปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี. จังหวัดเพชรบุรี. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.phetchaburi.go.th/data/dataphet_52.pdf 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดเพชรบุรี. จังหวัดเพชรบุรี. "ข้อมูลทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก:http://phetchaburi.go.th/phet2/CODE/files/1416470966_%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B9%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB.pdf. สืบค้น มีนาคม 2561

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560.

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom