.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

ข้อมูลพื้นฐานจังหวัดนราธิวาส

 

ที่ตั้ง : ภาคใต้

อำเภอที่ติดทะเล : เมือง, ตากใบ

ระยะห่างจากกรุงเทพมหานคร : 1,149.00 กม.

พื้นที่ : 4,475.43 ตร.กม. หรือ  2,797,143.75 ไร่ 

 

พ.ศ. 2550

พ.ศ.2560

ความยาวชายฝั่ง (กม.)

 50.00

57.02

ประชากร (คน) 

 719,930**

796,239

ความหนาแน่น (คน/ตร.กม.)

 160.88

177.91

รายได้ประชากร (บาท/คน/ปี)

 67,511

54,922.31*

 

หมายเหตุ :    *ข้อมูล ณ ปี พ.ศ.2558

                     **ประชากร (คน) ณ ปี พ.ศ. 2551

ข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดนราธิวาสปี 2550

 

ที่มา :

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส. จังหวัดนราธิวาส. "ภาคที่ 1 : สภาพทั่วไป." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.pocnara.go.th/narathiwat/general_nara/page1.htm 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนักงานจังหวัดนราธิวาส. จังหวัดนราธิวาส. "ข้อมูลทั่วไป" [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www2.narathiwat.go.th/nara2016/content/general
. สืบค้น มีนาคม 2561.

กรมการปกครอง. กระทรวงมหาดไทย. "ประกาศสำนักทะเบียนกลาง กรมการปกครอง เรื่อง จำนวนราษฎร
ทั่วราชอาณาจักร แยกเป็นกรุงเทพมหานคร และจังหวัดต่าง ๆ ตามหลักฐานการทะเบียนราษฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: 
http://www.dopa.go.th/stat/y_stat51.html 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2552.

สำนัก บัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. 2550. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด 2550." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/Default.aspx?tabid=96 2552. สืบค้น 14 กันยายน 2252.

สำนักบัญชีประชาชาติ. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. "ผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัดแบบปริมาณลูกโซ่ ฉบับ พ.ศ. 2558 ." [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: http://www.nesdb.go.th/main.php?filename=gross_regional. สืบค้น ธันวาคม 2560

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom