.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน พ.ศ. 2538 

              

               ระเบียบนี้มีบทบัญญัติที่ใช้บังคับเกี่ยวกับกิจกรรมการใช้ทะเลคือ 

               ข้อ 6 ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน” เรียกโดยย่อว่า “กปน.” ประกอบด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นรองประธานกรรมการ อธิบดีกรมการบินพาณิชย์หรือผู้แทน อธิบดีกรมควบคุมมลพิษหรือผู้แทน อธิบดีกรมประมงหรือผู้แทน อธิบดีกรมศุลกากรหรือผู้แทน เจ้ากรมยุทธการทหารบกหรือผู้แทน เจ้ากรมยุทธการทหารเรือหรือผู้แทน เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศหรือผู้แทน เจ้ากรมอุทกศาสตร์หรือผู้แทน ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมตำรวจ ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรุงเทพมหานคร ผู้แทนการท่าเรือแห่งประเทศไทย ผู้แทนการสื่อสารแห่งประเทศไทย ประธานกลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของวงการอุตสาหกรรมน้ำมันหรือผู้แทน เป็นกรรมการ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิอีกไม่เกินหกคน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแต่งตั้งจากผู้มีความรู้หรือความชำนาญเกี่ยวกับน้ำมัน การเศรษฐกิจ กฎหมายองค์การระหว่างประเทศ การสื่อสารมวลชน การประชาสัมพันธ์ หรือสิ่งแวดล้อม ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้แทนกรมเจ้าท่าและผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

               ข้อ 10 ให้ กปน.มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

               (1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน 

               (2) จัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมัน ซึ่งแผนดังกล่าวอย่างน้อยต้องประกอบด้วยเรื่องดังต่อไปนี้ 

                     (ก) การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและเขตพื้นที่ในความรับผิดชอบของหน่วยปฏิบัติการ 

                     (ข) การตรวจสอบและติดตามกรณีที่มีมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันเกิดขึ้น 

                     (ค) การติดต่อสื่อสารและรับแจ้งเหตุ 

                     (ง) การจัดหากำลังคนและเครื่องมือสนับสนุน 

               ข้อ 11 ให้กรมเจ้าท่าทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงาน โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

               (1) รับผิดชอบในงานธุรการของ กปน. 

               (2) รับแจ้งเหตุมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน 

               (3) ประสานงานกับหน่วยปฏิบัติการ ในกรณีที่มีมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันเกิดขึ้น 

               (4) จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบจากมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน 

               (5) ศึกษา ค้นคว้า วิจัย รวบรวมและแลกเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลและข่าวสารเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน 

               (6) ประสานงานกับหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน จัดให้มีการฝึกซ้อมการปฏิบัติการ ซักซ้อมความพร้อมเพรียงในการให้ความร่วมมือของฝ่ายต่างๆ และจัดทำรายงานผลการดำเนินการดังกล่าวเสนอต่อ กปน. 

               (7) เบิกจ่ายเงินทดรองราชการเพื่อทดรองจ่ายสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายตามระเบียบนี้ โดยให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง 

               (8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ กปน.มอบหมาย 

               (9) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้หรือที่คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

               ข้อ 12 ให้หน่วยงานปฏิบัติการประกอบด้วยหน่วยงานของรัฐและเอกชน ดังต่อไปนี้ 

               (1) กองทัพบก 

               (2) กองทัพเรือ 

               (3) กองทัพอากาศ 

               (4) สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

               (5) สำนักงานปลัดกระทรวงคมนาคม 

               (6) สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

               (7) กรมการบินพาณิชย์ 

               (8) กรมการปกครอง 

               (9) กรมเจ้าท่า 

               (10) กรมควบคุมมลพิษ 

               (11) กรมตำรวจ 

               (12) กรมประมง 

               (13) กรมศุลกากร 

               (14) กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

               (15) สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม 

               (16) การท่าเรือแห่งประเทศไทย 

               (17) การสื่อสารแห่งประเทศไทย 

               (18) กลุ่มอนุรักษ์สภาพแวดล้อมของวงการอุตสาหกรรมน้ำมัน 

               (19) เอกชนอื่นนอกจาก (18) 

               ข้อ 14 ในกรณีที่มีมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมันเกิดขึ้น ให้หน่วยปฏิบัติการรายงานความคืบหน้าของการปฏิบัติการตามแผนปฏิบัติการให้เลขานุการ กปน.ทราบทุกระยะ เมื่อเลขานุการ กปน.ได้รับรายงานดังกล่าวแล้วให้รีบเสนอต่อ กปน. เมื่อการปฏิบัติการขจัดมลพิษตามวรรคหนึ่งสิ้นสุดลง ให้เลขานุการ กปน.จัดทำรายงานวิเคราะห์สาเหตุของการเกิดมลพิษและการปฏิบัติการขจัดมลพิษดังกล่าวเสนอต่อ กปน. 

               ข้อ 15 ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้ความสนับสนุนด้านผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ กำลังคน สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ สารเคมี ยานพาหนะและสิ่งอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ ตามที่ศูนย์ประสารงานร้องขอ 

               ข้อ 16 ศูนย์ประสานงานอาจขอความร่วมมือและความสนับสนุนจากเอกชนด้านผู้เชี่ยวชาญ ผู้ชำนาญการ กำลังคน สถานที่ เครื่องมือ วัสดุ สารเคมี ยานพาหนะและสิ่งอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติการ 

               ข้อ 17 บรรดาเงินที่มีผู้มอบให้เพื่อใช้ในการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันให้หน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานของรัฐนำไปใช้เพื่อกิจการตามระเบียบนี้ได้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เงินที่ได้รับชดใช้ความเสียหายอันเนื่องมาจากการก่อให้เกิดมลพิษทางน้ำ เนื่องจากน้ำมันให้หน่วยงานของรัฐนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

               ข้อ 18 ในการจัดหาเครื่องมือ วัสดุ สารเคมี ยานพาหนะและสิ่งอื่นที่จำเป็นต่อการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน ให้หน่วยปฏิบัติการที่เป็นหน่วยงานของรัฐขอตั้งงบประมาณเพื่อการดังกล่าวตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

 


bottom

top

Latest News

Popular


bottom