.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

สรุปข้อมูลผู้เยี่ยมเยือน ปี 2550

จังหวัดระยอง

 

รายการข้อมูล

ไทย  

  ต่างประเทศ  

รวม

 จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

3,379,720

531,420

3,911,140

 นักท่องเที่ยว

1,932,189 

455,120 

2,387,309 

 นักทัศนาจร

1,447,531  

76,300

1,523,831

 ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)

2.20 

 2.82

2.32  

 ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)

1,754.15

2,293.58  

1,857.94 

 นักท่องเที่ยว

1,975.05

 2,358.21

2,063.79

 นักทัศนาจร

1,105.24

  1,207.35

1,110.37 

 รายได้ (ล้านบาท)

9,998.84 

3,114.52

13,113.36 

 นักท่องเที่ยว

8,398.94

3,022.40 

11,421.34 

 นักทัศนาจร

1,599.90

92.12

1,692.02 

 จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบปี (ครั้ง)

1.88

1.62 

1.85

นักท่องเที่ยว

1.90

1.56

1.84

นักทัศนาจร

1.85

2.00

1.86


ที่มา :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “Domestic Tourism Statistics” Select Year 2007 Select Province Rayong. เข้าถึงได้จาก : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2552.bottom

top

Latest News

Popular


bottom