.

สื่อออนไลน์

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชม


 

สรุปข้อมูลผู้เยี่ยมเยือน ปี 2550

จังหวัดสตูล

 

รายการข้อมูล

ไทย

   ต่างประเทศ 

รวม

จำนวนผู้เยี่ยมเยือน

698,521

 44,712

743,233

 นักท่องเที่ยว

 492,905

 34,422

527,327

 นักทัศนาจร

 205,616

 10,290

215,906

ระยะเวลาพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยว (วัน)

 2.09

 2.46

2.11

ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย/คน/วัน (บาท)

 1,318.08

1,789.44

1,351.73

 นักท่องเที่ยว

 1,413.78

1,904.39

1,451.06

 นักทัศนาจร

 838.90

843.54

839.10

รายได้ (ล้านบาท)

1,628.24

169.96

1,798.20

 นักท่องเที่ยว

 1,455.75

 161.28

1,617.03

 นักทัศนาจร

 172.49

 8.68

181.17

จำนวนครั้งเฉลี่ยของการเดินทางในรอบปี (ครั้ง)

 3.17

 3.10

3.16 

นักท่องเที่ยว

 3.06

 3.19

3.07

นักทัศนาจร

 3.41

 2.82

3.38


ที่มา :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา. “Domestic Tourism Statistics” Select Year 2007 Select Province Stul. เข้าถึงได้จาก : http://www2.tat.or.th/stat/web/static_tst.php. สืบค้น 10 พฤศจิกายน 2552.bottom

top

Latest News

Popular


bottom