.

ประเด็นเด่น

Search this site

ลงทะเบียน

MKH Update

สถิติการเข้าชมปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี


          น้ำทะเลเปลี่ยนสี (Red Tides) เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วของแพลงก์ตอนบางชนิด จนทำให้น้ำทะเลเปลี่ยนสีไป อาจมีทั้งที่เป็นประโยชน์และมีผลระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์ ซึ่งในบางครั้งเป็นเหตุให้สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมากได้เนื่องจากคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมลง เช่น ปริมาณออกซิเจนละลายน้ำลดลงต่ำมาก หรือ แพลงก์ตอนพืชปล่อยสารพิษบางชนิดที่เป็นอันตรายต่อสัตว์น้ำออกมาปริมาณมาก (biotoxin)

          การเกิดปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีมีความสัมพันธ์โดยตรงกับกิจกรรมมนุษย์บริเวณชายฝั่งทะเล โดยเฉพาะการเพิ่มปริมาณอินทรีย์สารบริเวณชายฝั่ง เช่น น้ำเสียจากบ้านเรือนชุมชน จากกิจกรรมการเกษตร อุตสาหกรรม และการขยายตัวของการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่ง ในประเทศไทยมีรายงานการพบปรากฏการณ์นี้มานานแล้ว  ซึ่งชาวบ้านมักเรียกว่าปรากฏการณ์ ”ขี้ปลาวาฬ”  เพราะมองเห็นแพลงก์ตอนจำนวนมากเป็นฝ้าลอยอยู่บนผิวน้ำ  และเริ่มมีรายงานว่าพบน้ำทะเลเปลี่ยนสีเป็นสีเหลือง เขียว และน้ำตาล สีที่เห็นเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดแพลงก์ตอนที่เกิดขึ้น


        แพลงก์ตอนพืชที่เป็นอันตราย (มหาวิทยาลัยบูรพา, สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล. 2543. จุลสารสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล)

        สาหร่ายพิษ คืออะไร (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, เครือข่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรม พืชและสัตว์น้ำ. 2547. นานาสัตว์น้ำ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1(9))ผลกระทบของปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี


        ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสี มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและระบบนิเวศทางทะเลในระดับความรุนแรงต่างกัน จากการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมในทะเล ได้แก่ ออกซิเจนในน้ำบริเวณนั้นลดลง เนื่องจากการเพิ่มจำนวนของแพลงก์ตอนทำให้มีการใช้ออกซิเจนมากขึ้น เมื่อแพลงก์ตอนเหล่านั้นตายลงสารอินทรีย์ในแพลงก์ตอนจะกลายเป็นแหล่งอาหารที่ดีของแบคทีเรีย มีการเพิ่มจำนวนแบคทีเรียมากขึ้น ทำให้อัตราการใช้ออกซิเจนในน้ำสูงขึ้นตามไปด้วย  และเซลล์ของแพงก์ตอนพื้ชที่ลอยในน้ำจะลอยเป็นฝ้าหรือกลุ่มก้อนในน้ำ บดบังการส่องของแสงลงไปในน้ำ

        การลดลงของออกซิเจนในน้ำและความเข้มของแสงที่ส่องผ่านในน้ำลดลง มีผลให้จำนวนสัตว์น้ำ ความหลากหลายและความชุกชุมของสัตว์น้ำเปลี่ยนแปลงไป กระทบต่อกิจกรรมการประมงและกิจกรรมการท่องเที่ยวในบริเวณนั้น ถ้าแพลงก์ตอนที่เพิ่มจำนวนขึ้นสามารถสร้างสารพิษได้ อาจส่งผลให้เกิดอันตรายต่อสัตว์น้ำ และสารพิษจะถูกถ่ายทอดผ่านสายใยอาหารจนถึงมนุษย์ซึ่งเป็นผู้บริโภคลำดับสุดท้ายด้วย


ชนิด

สารชีวพืษหลัก
อาการความเป็นพิษ

พิษอัมพาต

(PSP)

แซกซิท็อกซิน (Saxitoxins)

และอนุพันธุ์

พิษมีความรุนแรงต่อระบบประสาท ซึ่งหลังจากได้รับพิษประมาณ 30 นาที จะเริ่มปวดแสบปวดร้อนตามริมฝีปาก ลิ้นและใบหน้า ลามลงถึงคอ แขน ขา จากนั้นจะมีอาการชา เคลื่อนไหวลำบากคล้ายเป็นอัมพาต ในกรณีรุนแรงจะเสียชีวิตเนื่องจากหัวใจไม่ทำงาน (ภายใน 24 ชั่วโมง)

พิษที่ทำให้ความจำเสื่อม (ASP)

กรดโดโมอิก

(Domoic acid)

อาการเริ่มภายใน 24 ชั่วโมง มีการหดตัวของกล้ามเนื้อ ปวดท้องอย่างรุนแรง อาเจียนและง่วงซึม เวียนศีรษะ ในขั้นรุนแรงอาจมีผลกระทบต่อระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้สูญเสียความทรงจำหรืออาจเสียชีวิตได้
พิษต่อระบบประสาทรับความรู้สึก (NSP)
เบรวี่ท็อกซิน (Brevetoxins)
ในกรณีไม่รุนแรงหลังจากได้รับพิษเข้าไปประมาณ 3-6 ชั่วโมง จะมีอาการหนาวสั่น ปวดศีรษะ อาเจียน ท้องเสีย กล้ามเนื้อไม่มีแรงและปวดตามข้อ ในขั้นรุนแรงจะมีอาการหายใจติดขัด สายตาพร่ามัว และการรับสัมผัสร้อนเย็นเปลี่ยนเป็นตรงข้าม

พิษซิกัวเทอร่า

(CFP)

ซิกัวท็อกซิน (Ciguatoxins)
ในกรณีไม่รุนแรงหลังจากได้รับพิษเข้าไปประมาณ 12-24 ชั่วโมง จะมีอาการท้องร่วง คลื่นไส้ อาเจียน ในขั้นรุนแรงจะมีอาการเสียวตามมือและเท้า อัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตต่ำ และอาจเสียชีวิตเนื่องจากระบบการหายใจล้มเหลว

พิษที่เกิดจากสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน (CTP)

ไมโครซิสติน (Microcystin)

โนดูลาริน (Nodularin)

ในกรณีไม่รุนแรงจะมีอาการปวดกล้ามเนื้อ สายตาพร่ามัว อาเจียน ท้องร่วง และชัก ส่วนกรณีที่มีอาการรุนแรง สารพิษจะออกฤทธิ์ทำลายเซลล์ตับและทำให้โรคตับอักเสบอย่างรุนแรง นอกจากนี้ยังเป็นสารพิษที่กระตุ้นการเกิดมะเร็งสถานการณ์การเกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทย


        ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทยพบเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปี โดยพบแพลงก์ตอนพืชที่เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดน้ำทะเลเปลี่ยนสี ได้แก่ ไดโนแฟลกเจลเลต Noctiluca scintillans และ Ceratium furca  กลุ่มสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงิน Trichodesmium spp.


Ceratium furca
           
Noctiluca
Ceratium furca

Noctiluca sp.


        เริ่มมีรายงานในอ่าวไทยครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2495 แต่มีผู้สนใจในเรื่องนี้น้อยมากจนกระทั่งมีรายงานความเป็นพิษเนื่องจากแพลงก์ตอนพืช เมื่อปี พ.ศ.2526 จึงทำให้มีคนสนใจและศึกษากันเพิ่มมากขึ้น


alt แผนที่บน Google Earth


ตาราง  ปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีที่พบในประเทศไทย

ปี

เดือน

บริเวณที่พบ

ชนิดแพลงก์ตอนพืช

กลุ่มแพลงก์ตอน

สีน้ำ

ผลกระทบ

เอกสารอ้างอิง

2500

เม.ย.-ส.ค.

ชุมพร

Noctiluca  
Trichodesmium

Dinoflagellate
Blue green algaeโสภณา บุญญาภิวัฒน์ 
(2527)

2510-2511


หัวหิน

Trichodesmium 
thiebautii

Blue green algaeสุนีย์ สุวภีพันธ์ (2525)

2520

มิ.ย.

ปากแม่น้ำเจ้าพระยา


                        

เขียว


สุชนา วิเศษสังข์ (2527)

2520-2522

ก.พ.

กลางอ่าวไทย

Trichodesmium
Thalassiothrix
Ceratium
Pyrocystis
Noctiluca scintillans

Blue green algae
Diatom
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellateโสภณา บุญญาภิวัฒน์ 
(2527)

2521-2523


ปากแม่น้ำเจ้าพระยา

Skeletonema costatum
Chaetoceros
Noctiluca scintillans

Diatom
Diatom
Dinoflagellateโสภณา บุญญาภิวัฒน์ และ
หมั่น โพธิ์วิจิตร (2526)

2521-2522


อ่าวไทยตอนบนและตอนล่าง

Rhizosolenia
Chaetoceros
Bacteriastrum

Diatom
Diatom
Diatomหมั่น โพธิ์วิจิตร และ
อัจฉรา มโนเวชพันธ์ (2526)

2523-2525

ม.ค.-ก.พ.

ปากแม่น้ำเจ้าพระยา
ปากแม่น้ำท่าจีน

Noctiluca

Dinoflagellate

เขียว2523-2526

ต.ค.-ก.ย.

ปากแม่น้ำเจ้าพระยา

Chaetoceros
pseudovisetum
Skeletonema costatum
Thalassiosira sp.
Trichodesmium sp.
Pediastrum sp.

Diatom
Diatom
Diatom
Blue green algae
Green algaeสุนีย์ สุวภีพันธ์ (2536)
2524


อ่างศิลาเเละบางพระ
ศรีราชาถึงเกาะสีชัง
เกาะสีชัง

Chaetoceros
Nitzschia
Bacteriastrum
Rhizosolenia
Coscinodiscus

Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
Diatomสุทธิชัย เตมียวณิชย์ (2524)


2524

ก.ย.

แม่น้ำท่าจีน
แม่น้ำแม่กลอง

Ceratium furca
Noctiluca scintillans

Dinoflagellate
Dinoflagellate

แดง
เขียว


สุนีย์ สุวภีพันธ์ (2525)

2525

ก.พ.-มี.ค.


เม.ย.
เม.ย.-พ.ค.

ปากแม่น้ำท่าจีน
ปากแม่น้ำหลังสวน
ปากแม่น้ำขนอมชุมพร

และสุราษฎร์ธานี

Noctiluca miliaris

Trichodesmium erythraeum
Trichodesmiumthiebautil
Cosinodiscus

Dinoflagellate

Blue green algae
Blue green algae
Diatom

เขียว

เขียวอมเหลือง

ขาวขุ่น


สุนีย์ สุวภีพันธ์ (2525)

2525


ปากแม่น้ำบางปะกงถึงบางพระ

Chaetoceros
Rhizosolenia
Bacteriastrum
Nitzschia
Cosinodiscus

Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
Diatomหมั่น โพธิ์วิจิตร และ
อัจฉรา มโนเวชพันธ์ (2526)

2525-2526


ปากแม่น้ำบางปะกง ถึงบางพระ

Chaetoceros
Bacteriastrum
Cosinodiscus
Rhizosolenia
Skeletonema 
Ceratium
Noctiluca

Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
Diatom
Dinoflagellate
Dinoflagellateสุชนา วิเศษสังข์ (2527)2525-2526


สมุทรปราการถึงศรีราชา

Noctiluca scintillans
Ceratium furca
Dinophysis caudata
Trichodesmium erythraeum

Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Blue green algaeสุทธิชัย เตมียวณิชย์(2527)

2524


ปากแม่น้ำเจ้าพระยาและ

ปากแม่น้ำท่าจีน

Noctiluca

Dinoflagellate


ปลาที่เลี้ยงตาย

จารึก ชูสุวรรณ (2535)

2525-2526

พ.ค.-มิ.ย.

ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนบนน้ำตาล

ปลาที่เลี้ยงตาย

จารึก ชูสุวรรณ (2536)

2526

พ.ค.

ปากแม่น้ำปราณบุรี

Skeletonema costatum
Thalassiosira sp.
Chaetoceros sp.

Diatom
Diatom
Diatomสุนีย์ สุวภีพันธ์ (2536)

2526


ชายฝั่งสมุทรปราการเเละสมุทรสาคร

Dinophysis caudata

Dinoflagellate

แดง

พิษท้องร่วง

สุทธิชัย เตมียวณิชย์ (2527)

2526

เม.ย.

ชายฝั่งตะวันออกของอ่าวไทยตอนบน

Ceratium furca

Dinoflagellate

แดง


จารึก ชูสุวรรณ (2535)

2526-2527

พ.ค.-มิ.ย.

ปากแม่น้ำบางปะกง ถึง พัทยา  ห่างฝั่ง สมุทรปราการ เเละสมุทรสาคร

Noctiluca
Rhizosolenia
Chaetoceros

Dinoflagellate
Diatom
Diatomจารึก ชูสุวรรณ (2535)

2528


อ่าวอุดมเเละศรีราชา

Noctiluca

Dinoflagellate

เขียว

ปลาตาย

จารึก ชูสุวรรณ (2535)

2528


อ่าวไทย

Oscillatoria erythraeae
Chaetoceros lorenzianon

Blue green algae
Dinoflagellateโสภณา บุญญาภิวัฒน์(2529)

2529-2534


ชายฝั่งแหลมฉบัง

Chaetoceros
Rhizosolenia
Bacteriastrum
Nitzschia

Diatom
Diatom
Diatom
Diatomประยูร สุรตระกูล เเละจิตรา ตีระเมธี (2536)

2530


ฝั่งตะวันตกของอ่าวไทย

Trichodesmium
Noctiluca

Blue green algae
Dinoflagellateสุนีย์ สุวภีพันธ์ (2536)

2532Mesodinium

Dinoflagellate


ปลาตาย

จารึก ชูสุวรรณ (2535)

2532

ม.ค.-ธ.ค.

ชายฝั่งมาบตาพุด

Rhizosolenia Thalassiosira
Bacteriastrum
Chaetoceros

Diatom
Diatom
Diatom
Diatomประยูร สุรตระกูล (2535)

2533

ม.ค.-ธ.ค.

ชายฝั่งมาบตาพุด

Chaetoceros
Rhizosolenia
Nitzschia
Bacteriastrum

Diatom
Diatom
Diatom
Diatomประยูร สุรตระกูล (2535)

2534

ส.ค.

อ่าวไผ่ถึงอ่าวศิลา

Noctiluca

Dinoflagellate


ปลาเเละสัตว์หน้าดินตาย

สุนีย์ สุวภีพันธ์ (2536)

2534


แหลมท้าวเทวาถึงศรีราชา

Noctiluca

Dinoflagellate

เขียว

ปลาตาย

จารึก ชูสุวรรณ (2535)

2534


ปากแม่น้ำท่าจีน

Mesodinium rubrum
Cochlodinium sp.

Ciliated
Dinoflagellate

น้ำตาลแดง


Lirdwithayaprasith (1993)

2534

ม.ค.-ก.ย.
ส.ค.
ก.ย.
พ.ค.
ธ.ค.

ชะอำ
อ่างศิลาถึงแหลมฉบัง
บ้านแหลมถึงชะอำ
ประจวบคีรีขันธ์
ท่ายาง เพชรบุรี

Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans

Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate

เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว

ปลาตายจำนวนมาก

Lirdwithayaprasith (1993)

2534

ส.ค.

ศรีราชาถึงเกาะสีชัง

Noctiluca scintillans

Dinoflagellate

เขียว

ปลาตายจำนวนมาก

สมภพ รุ่งสุภา (2534)

2533-2534


บางแสนเเละศรีราชา

Noctiluca

Dinoflagellate

เขียว

ปลาตาย

ประยูร สุรตระกูล (2535)

2534-2538

พ.ค.-มิ.ย

ศรีราชาถึงเกาะสีชัง

Noctiluca

Dinoflagellate

เขียว


สมภพ รุ่งสุภา (2538)

2535

ม.ค.
ก.พ.
มี.ค.
ก.ค.
ส.ค.
พ.ค.

ท่ายาง เพชรบุรี
หัวหิน
ปากแม่น้ำเจ้าพระยา
บางเเสนเเละบางละมุง
บางแสนถึงอ่าวไผ่
ท่ายาง เพชรบุรี

Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans

Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate

เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว
เขียว

ปลาตายจำนวนมาก

Lirdwithayaprasith(1993)

2536

ก.ค.

ก.ค.

ก.พ.
มี.ค.
เม.ย.


พ.ค.
มิ.ย
ก.ค.


ชายฝั่งเพชรบุรีและสมุทรสงคราม       บ้านแหลมแหลมผักเบี้ยเเละบางตะบูน
ปากแม่น้ำเพชรบุรี
ท่ายาง เพชรบุรี
บ้านแหลม

ปากแม่น้ำแม่กลองและปากแม่น้ำท่าจีน   แหลมฉบังถึงพัทยา
เกาะสีชังถึงแหลมฉบัง
เกาะสีชังถึงศรีราชา

Noctiluca scintillans

Cochlodinium sp.

Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Trichodesmium erythraeum

Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans
Noctiluca scintillans

Dinoflagellate

Dinoflagellate

Dinoflagellate
Dinoflagellate

Blue green algae

Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate
Dinoflagellate


เขียว


น้ำตาลแดง
เขียว
เขียว

น้ำตาล
เขียวอมน้ำตาล


เขียว
เขียว
เขียว


Lirdwithayaprasith (1993)


2540


เกาะสีชังถึงศรีราชา

Noctiluca scintillans

Dinoflagellate

เขียว


สมภพ รุ่งสุภา (2543)

2543

ม.ค.

ปากแม่น้ำท่าจีนถึงปากแม่น้ำเจ้าพระยา

Noctiluca scintillans

Dinoflagellate

เขียว


สมภพ รุ่งสุภา (2543)

2543

ต.ค.

ศรีราชา
เกาะสีชังถึงศรีราชา

Noctiluca scintillans
Ceratium furca

Dinoflagellate
Dinoflagellate

เขียว
แดง

หอยเเละปลาตาย

สมภพ รุ่งสุภา 
(ติดต่อส่วนตัว)

2544

มี.ค.
มิ.ย.

เกาะสีชัง
เกาะสีชัง

Noctiluca scintillans
Ceratium furca

Dinoflagellate
Dinoflagellate

เขียว
แดง


ชลธยา ทรงรูป
(ติดต่อส่วนตัว)

2538
เเละ2542

มี.ค.

อ่าวนาง จ.กระบี่

Rhizosolenia spp.
สถาบันวิจัยชีววิทยาเละประมงทะเล

2542


อ่าวป่าตอง จ.ภูเก็ต

Trichodesmium erythraeum
สถาบันวิจัยชีววิทยาเละประมงทะเล

2544


อ่าวกะตะ จ.ภูเก็ต

Cerataulina sp.
สถาบันวิจัยชีววิทยาเละประมงทะเล

2546

25 ก.ย.

อ่าวหน้ามหาวิทยาลัยเเม่โจ้ อ.ละเเม จ.ชุมพร

Noctiluca scintillans
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง(26 ก.ย. 2546)

2546

2 ต.ค.

อ่าวพนังตัก ถึง อ่าวทุ่งมหา อ.ปะทิว จ.ชุมพร

Noctiluca scintillans
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

2547

19-22
ม.ค.

ปากคลองคันธุลี จ.สุราษฎร์ธานี ถึง เกาะพิทักษ์ จ.ชุมพร

Noctiluca scintillans
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง(22 ม.ค. 2547)

2547

3-5 ก.พ.

ปากน้ำหลังสวน อ.หลังสวน ถึงบ้านหาดทรายรี ต.หาดทรายรี จ.ชุมพร

Noctiluca scintillans
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

2547

24 ก.พ.

หาดทรายรี ถึงหาดภราดรภาพ อ.เมือง จ.ชุมพร

Noctiluca scintillans
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

2547

5 มี.ค.

บริเวณชายฝั่งทะเล อ.ปะทิว จ.ชุมพร ถึง อ. บางสะพานน้อย จ.ประจวบตีรีขันธ์

แมงกะพรุนหางไก่
แมงกระพรุนหนัง
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง

2547

24 มิ.ย.

ชายหาดวอนนภา ต.เเสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี

Noctiluca scintillans
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก (5 กรกฎาคม 2547)

2547

3-4 ก.ย.

เกาะเสม็ด จ.ระยอง

Oscillatoria sp.
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก( 9 กันยายน 2547)

2547

10 ก.ย.

หาดภราดรนภาพ อ.เมือง จ.ชุมพร

Noctiluca scintillans

ความหนาเเน่น
5.3x10 เซลล์/ลิตรศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (10 กันยายน 2547)

2547

23-24
พ.ย.

อ่าวบ้านคา ถึงอ่าวบ่อคา อ.สวี จ.ชุมพร

Noctiluca scintillans
Ceratium furca (3.73x10)เซลล์/ลิตร

ความหนาเเน่น
1.31x10 เซลล์/ลิตรศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (26 พฤศจิกายน 2547)

2548

26-27
ม.ค.

หาดทรายรี ต. ท่าหิน อ.สวี จ.ชุมพร

Noctiluca scintillans (4.7x10)เซลล์/ลิตร
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (28 มกราคม 2548)

2548

26-29
ม.ค.

อ่าวประจวบ จ.ประจวบคีรีขันธ์

Noctiluca scintillans (1.84x10)เซลล์/ลิตร
ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนกลาง (1 กุมภาพันธ์ 2548)

2548

20 มิ.ย.

อ่าวมะขามป้อม หาดแม่พิมพ์ ถึง วังแก้ว จ.ระยอง

Oscillatoriaerythraeum


น้ำเป็นฝ้าสีน้ำตาลเหลือง


ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก( 21 มิถุนายน 2548)

2548

15-21
มิ.ย.

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ.ระยอง

ไม่ทราบชนิด


น้ำเป็นสีน้ำตาลแดงจางๆเป็นหย่อมๆมีกลิ่นเหม็น


ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก( 27 มิถุนายน 2548)

2548

15-19
ส.ค.

หาดวอนนภา หาดบางแสน แหลมแท่น จ.ขลบุรี

Noctiluca scintillans


น้ำทะเลสีน้ำตาลอมเขียวเป็นระยะๆ


ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยฝั่งตะวันออก

2550

5 ม.ค.

หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

Chaetoceros socialis

ความหนาเเน่น
5x10 ล้านเซลล์/ลิตร

สีน้ำทะเลสีเขียวปนน้ำตาลเกิดร่วมกับสาหร่ายสีเขียวสกุล Enteromorpha spp.


เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลป่าตอง (5 มกราคม 2550)

2550

1 ก.พ.

หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

Chaetoceros socialis

ความหนาเเน่น
-5x10 เซลล์/ลิตร

สีน้ำทะเลสีเขียวปนน้ำตาลเกิดร่วมกับสาหร่ายสีเขียวสกุล Cladophora spp.


สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต

2550

18 ก.พ.

เกาะเฮ จ.ภูเก็ต

Ceratium furca

ความหนาเเน่น
10x10 เซลล์/ลิตร

สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล


นายสุธา ปะทีป ณ ถลาง

2550

22 ก.พ.

เกาะเฮ จ.ภูเก็ต

Ceratium furca

ความหนาเเน่น
5x10 เซลล์/ลิตร

สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล


สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต

2550

ปลาย ก.พ.

ถึงต้น มี.ค.

เกาะพีพี
เกาะบิด๊ะนอก-ใน
จ.กระบี่

Ceratium furca


สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล


คุณแอนดรู
(ผุ้ประกอบการดำน้ำท่องเที่ยว)

2550

6 มี.ค.

หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

Ceratium furca

ความหนาเเน่น
5x10 เซลล์/ลิตร

สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล


สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต

2550

6 มี.ค.

หาดกะหลิม จ.ภูเก็ต

Ceratium furca

ความหนาเเน่น
5x10 เซลล์/ลิตร

สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล


สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต

2550

6 มี.ค.

หาดกะตะ จ.ภูเก็ต

Ceratium furca
Chaetoceros socialis

ความหนาเเน่น
>10x10เซลล์/ลิตร
<1x10เซลล์/ลิตร

สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล


สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต

2550

7 มี.ค.

หน้าหาดทับละมุถึงสิมิลัน จ.พังงา

Ceratium furca

ความหนาเเน่น
-10x10เซลล์/ลิตร

สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล


ประมงจังหวัดพังงา

2550

9 มี.ค.

กะตะน้อย จ.ภูเก็ต

Ceratium furca


สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล


สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต

2550

9 มี.ค.

บางเทา จ.ภูเก็ต

Ceratium furca


สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล


คุณปราชญ์ Phuket Gazette

2550

13 มี.ค.

หินม่วง หินเเดง จ.กระบี่

Ceratium furca


สีน้ำทะเลสีเเดงสนิมปนน้ำตาล


Mr.Arnd Weber
ผู้ประกอบการร้านสคูบาฟิชเกาะลันตา

2550

14 มี.ค.

เกาะไหง อ.สิเกา จ.กระบี่น้ำทะเลเป็นสีแดง

มีปลาตายคาคอกดักปลา

ประมงอำเภอสิเกา

2550

15 มี.ค.

เกาะไข่นอก จ.พังงา

Trichodesmium erythraeum

ความหนาเเน่น
-5x10 เซลล์/ลิตร

สีน้ำทะเลออกสีน้ำตาล


สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต

2550

16 มี.ค.

หาดกะรน จ.ภูเก็ต

Trichodesmium erythraeum

ความหนาเเน่น
>100x10เซลล์/ลิตร

สีน้ำทะเลออกสีน้ำตาล


สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต

2550

6 เม.ย.

หินเเดง จ.พังงา

Ceratium furca

ความหนาเเน่น
2.75เซลล์/ลิตร(1 m.)
1x10 เซลล์/ลิตร (30m.)
175 เซลล์/ลิตร (65m.)สถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
(คุณนิพนธ์)

2550

24 เม.ย.

เกาะไม้ท่อน จ.ภูเก็ต

Noctiluca scintillans

ความหนาเเน่น
770 เซลล์/ลิตรสถาบันวิจัยฯ ภูเก็ต
(คุณนลินี)

2550

28 ก.ย.

ชายฝั่งทะเล ต.โคกขาม เเละ ต.พันท้ายนรสิงห์ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

Ceratium furca
Noctiluca scintillans
Dinophysis sp.


น้ำทะเลสีแดงคล้ายสนิมเหล็ก


ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (2 ตุลาคม 2550)

2550

11 ต.ค.

แหลมผักเบี้ย จ.เพชรบุรี

Noctiluca scintillans
Chaetoceros spp.,
Ceratium furca


น้ำทะเลเป็นสีเขียว


ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (15 ตุลาคม 2550)

2550

5 พ.ย.

ปากแม่น้ำท่าจีน จ. สมุทรสาคร

Ceratium furca,
Pseudo-nitzschia spp.


สีน้ำทะเลสีน้ำตาล


ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (8 พฤศจิกายน 2550)

2550

13 พ.ย.

ห่างปากแม่น้ำเจ้าพระยาประมาณ 3 กม.(จ.สมุทรสาคร)

Chaetoceros spp.,
Noctiluca scintillans


น้ำทะเลสีเขียวอมน้ำตาล


ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (16 พฤศจิกายน 2550)

2550

3 ธ.ค.

ปากแม่น้ำท่าจีน จ.สมุทรสาคร

Ceratium furca,
Noctiluca scintillans


น้ำทะเลสีแดงคล้ายสนิมเหล็ก


ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (11 ธันวาคม 2550)

2550

27 พ.ย.

บางขุนเทียน เเละตลองสหกรณ์ กรุงเทพฯ

Ceratium furca,
Chaetoceros spp., Pseudo-nitzschia spp.,
Noctiluca scintillans


น้ำทะเลสีน้ำตาลและสีเขียว


ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (12 ธันวาคม 2550)

2550

4 ธ.ค.

ต.โคกขาม  
จ.สมุทรสาคร

Noctiluca scintillans,
Ceratium furca


น้ำทะเลสีเขียว


ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (12 ธันวาคม 2550)

2550

28 ธ.ค.

หาดป่าตอง จ.ภูเก็ต

Chaetoceros socialis
Protoperidinium sp.

ความหนาเเน่น
5.7x10 เซลล์/ลิตร
5.8x10 เซลล์/ลิตร

เกิดร่วมกับการสะพรั่งของสาหร่ายสีเขียวสกุล Cladophora spp.ปริมาณมากหลุดลอยเเละซัดเข้าสู่ฝั่งเก็นเป็นสีน้ำตาล


คุณเดชา สิทธิเดช เเจ้งผ่าน สนง. สิ่งเเวดล้อมภาคที่ 15 จ.ภูเก็ต

2551

4 ธ.ค.

จ. สมุทรสาคร

                          

Noctiluca scintillans,
Ceratium furca
Dinophysis caudata

ความหนาเเน่น
225-70,000 เซลล์/ลิตร
450-40,000เซลล์/ลิตร
5,500-40,000เซลล์/ลิตร

น้ำทะเลสีเขียว

                   

ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน

(9 มกราคม 2551)

2551

10 ม.ค.

ปากเเม่น้ำท่าจีนเเละชายฝั่ง จ.สมุทรสาคร

Mesodinium rubrum
(โปรโตซัวกลุ่มซิลิเอท)

ความหนาเเน่น
- 700,000 เซลล์/ลิตร

น้ำทะเลเป็นสีน้ำตาลแดงเกิดในบริเวณเดียวกันกับการเกิดน้ำเปลี่ยนสีในวันที่ 4 มกราคม 2551


ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลเเละชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน (10 มกราคม 2551)

เอกสารอ้างอิง

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมควบคุมมลพิษ และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. สถาบันวิจัยทรัพยากรทางน้ำ. 2546. "การตรวจเฝ้าระวังปรากฏการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีในประเทศไทย." หน้า 74-80.


ตาราง การเกิดปรากฎการณ์น้ำทะเลเปลี่ยนสีบริเวณชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จากการได้รับเเจ้งเเละการออกสำรวจตามแผนโครงการติดตามเเละเฝ้าระวัง (มกราคม 2551-ธันวาคม 2552)

เดือน
พื้นที่
ชนิดแพลงก์ตอน

ความหนาแน่น
(เซลล์/ลิตร)

หมายเหตุ
ม.ค. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
Ciliate protozoa
Dinophysis caudata
225-72,695
5,500-41,850

ม.ค. 2551
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
Noctiluca scintillans
Chaetoceros spp.
Dinophysis caudata
2,430-11,470
4,337,991-9,885,240
76,664-453,180
2,200-5,670

ก.พ. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
Skeletonema costatum
3,322-3,353
134,134

ก.พ. 2551
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
Noctiluca scintillans
Chaetoceros spp.
128-476
18,096-81,330

ก.พ. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
Ceratium furca
4,845-7,905
55,800

มี.ค. 2551
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
Noctiluca scintillans
815-4,702

เม.ย. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Chaetoceros spp.
1,839,392

เม.ย. 2551
ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
Skeletonema spp.
Thalassiosira spp.
946,995-1,621,155
261,653

พ.ค. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Skeletonema spp.
Chaetoceros spp.
2,305,095-22,906,620
33,840-1,753,440

พ.ค. 2551
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
Noctiluca scintillans
435-18,420

มิ.ย. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Skeletonema spp.
749,83-20,592,413

ก.ค. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Skeletonema spp.
9,779,840-34,391,440

ก.ย. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Skeletonema spp.
Chaetoceros spp.
Noctiluca scintillans
5,219,627
2,012,610-434,407
312-5,308

ต.ค. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Skeletonema spp.
Chaetoceros spp.
306,178-3,430,329
3,988,667

ต.ค. 2551
ปากแม่นน้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Peridinium sp.
251,600
หอยแมลงภู่ตายเป็นจำนวนมาก
ต.ค. 2551
อ่างศิลา จังหวัดชลบุรี
Chaetoceros spp.
1,480,024
แมงดาทะเล ปลาลิ้นหมาลอยหายใจที่ผิวน้ำ
พ.ย. 2551
ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Ceratium furca
4,975,000

ธ.ค. 2551
ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
Noctiluca scintillans
Ceratium furca
199,000
92,000

ธ.ค. 2551
ปากแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
Ceratium furca
Chaetoceros spp.
467-7,480
55,433-1,120,776
220,827-5,671,653

ม.ค. 2552
ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ
Noctiluca scintillans
Dinophysis caudata
887-1,920
17,739-36,353

ม.ค. 2552
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
Dinophysis caudata
3,562
15,132-31,130

ก.พ. 2552
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
Skeletonema spp.
1,652-36,773
4,060-475,878

ก.พ. 2552
ปากแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
Skeletonema spp.
798,993

ก.พ. 2552
บริเวณคลองสหกรณ์ จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
25,200

ก.พ. 2552
บริเวณชายหาดชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
คลองบางตะบูน
จังหวัดเพชรบุรี
Noctiluca scintillans
2,800-18,850

ก.พ. 2552
แม่น้ำเจ้าพระยา
จังหวัดสมุทรปราการ
Noctiluca scintillans
247-24,960

มี.ค. 2552
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Noctiluca scintillans
684-8,700

เม.ย. 2552
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Skeletonema spp.
Chaetoceros spp.
264,000-3,869,320
2,211,066

ส.ค. 2552
ตำบลโคกขาม
จังหวัดสมุทรสาคร
Ceratium furca
Skeletonema spp.
Oscillatoria spp.
12,438-34,440
262,947
5,698,000
สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก
ส.ค. 2552
ชายฝั่งทะเลตำบลบางกระจ้าว    
จังหวัดสมุทรสาคร
Ceratium furca
Skeletonema spp.
Noctiluca scintillans
117,180-653,000
366,193
750
หอยแมลงภู่ตายเป็นจำนวนมาก
พ.ย. 2552
ชายฝั่งทะเลตำบลบางกระจ้าว    
จังหวัดสมุทรสาคร
Pseudo-nitzschia spp.
360,827-1,494,667
สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก
พ.ย. 2552
ชายฝั่งทะเลบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
Pseudo-nitzschia spp.
183,902-3,407,910
สัตว์น้ำตายเป็นจำนวนมาก
พ.ย. 2552
ปากแม่น้ำท่าจีน
จังหวัดสมุทรสาคร
Chaetoceros spp.
Peridinium spp.
4,511,467
76,104

8 ธ.ค. 2552 ปากแม่น้ำเจ้าพระยา จังหวัดสมุทรปราการ Ceratium furca
Dinophysis caudata
95,200
122,400

ที่มา : ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอ่าวไทยตอนบน จังหวัดสมุทรสาคร. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งbottom

top

Latest News

Popular


bottom